Betaal achteraf met Klarna

Gratis verzending v.a. €29,99*

Algemene Voorwaarden Rewards

Laatst bijgewerkt : 20 juli 2021

Het ZATTHU JEWELRY REWARDS spaarpunten programma ( het “ Programma ”) is een loyalty rewards programma aangeboden door Zatthu Jewelry aan bepaalde klanten van Zatthu Jewelry. Het programma is toegankelijk door middel van www.zatthujewelry.com/pages/rewards/. Het programma maakt het mogelijk personen die een account hebben aangemaakt ( elk , een “ Program lid ” of “ leden ”), in overeenstemming met deze voorwaarden en condities punten te verzamelen ( “ Punten ”) bij het doen van aankopen op items die Zatthu Jewelry (“in aanmerking komende aankopen “) aanbiedt op de website, en om deze punten in te wisselen voor kortingsbonnen, die door Zatthu Jewelry worden aangeboden . Leden verwerven geen verworven recht of recht op de voortdurende beschikbaarheid van een bepaald belonings- , voordeel- of verzilveringsniveau .

 

VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden die hierin worden uiteengezet (de “Algemene voorwaarden”, en samen met alle voorwaarden uiteengezet op de Programmawebsite en alle andere voorwaarden die toegankelijk zijn via een van de voorgaande, gezamenlijk de “Programmavoorwaarden”), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op het Programma. Zatthu Jewelry kan naar eigen goeddunken de Programmavoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beperken, opschorten, wijzigen, uitbreiden of anderszins wijzigen. Als de Programmavoorwaarden zijn bijgewerkt, zal het Bedrijf de nieuwe Programmavoorwaarden op de Programmawebsite plaatsen en de datum vermelden waarop ze voor het laatst zijn bijgewerkt, en geen wijziging zal van kracht zijn totdat een dergelijke wijziging gedurende ten minste tien (10) dagen is gepubliceerd. We moedigen leden aan om de Programmavoorwaarden elke keer dat ze het Programma gebruiken te lezen. Als u het niet eens bent met de programmavoorwaarden, neem dan niet deel aan het programma.

 

AANVAARDING
Door het programma te gebruiken of u aan te melden, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de programmavoorwaarden.

 

 

PROGRAMMA LIDMAATSCHAP 

INSCHRIJVING VOOR HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is gratis en er is geen eerste aankoop vereist om lid te worden. Om een geldig lid te worden, moet u de Programmapagina op www.zatthu.nl bezoeken en het inschrijvingsproces voltooien door volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken. Door uw inschrijving te voltooien gaat u akkoord met de Programmavoorwaarden.

 

WACHTWOORDEN EN VEILIGHEID
Om lid te worden en u in te schrijven voor het Programma, moet u een account aanmaken met uw emailadres en een door u gekozen wachtwoord.  U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. Als u enig ongeoorloofd gebruik van uw account vermoedt, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Er is slechts één (1) account per persoon toegestaan .

 

SCHORSINGSRECHTEN; CAPACITEIT
Als Zatthu Jewelry vaststelt dat een programmalid misbruik heeft gemaakt van de privileges van het programma, één van de programmavoorwaarden niet naleeft of een verkeerde voorstelling van zaken geeft aan Zatthu Jewelry, kan Zatthu Jewelry naar eigen goeddunken de maatregelen nemen die het passend acht. Met inbegrip van maar niet beperkt tot het opschorten van de privileges van dergelijke leden onder het programma, het intrekken van een of meer punten in het account van dat programmalid en / of het intrekken van het account van het lid in het programma, in elk geval met of zonder voorafgaande kennisgeving aan het lid en zonder aansprakelijkheid jegens Zatthu Jewelry. Er worden geen punten toegekend als naar het redelijke oordeel van Zatthu Jewelry de gekochte goederen zullen worden gebruikt voor wederverkoop of commercieel gebruik, en alle punten die voor dergelijke aankopen zijn toegekend, zullen worden verbeurd. Als een lid punten heeft gekregen voor een aanbieding of actie waarbij een lid meer producten heeft gekocht dan redelijke hoeveelheden, kunnen de punten die zijn toegekend als gevolg van die aanbieding of promotie zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeurd en kan het account worden opgeschort of gesloten. Als een lid niet voldoet aan de capaciteitsvereisten zoals hierboven uiteengezet, kunnen alle punten die aan een dergelijk lid zijn toegekend, worden verbeurd zonder voorafgaande kennisgeving en kan het account worden opgeschort of gesloten.

 

INACTIEVE ACCOUNTS
Een account van een programmalid wordt als inactief beschouwd als er gedurende negentig (90) dagen geen punten worden verdiend in verband met een dergelijk account. Zodra een account als inactief wordt beschouwd, kunnen alle punten in een dergelijk account, naar het eigen goeddunken van Zatthu Jewelry, worden geacht te zijn verbeurd door dat lid, met of zonder kennisgeving.

 

ACCOUNT SLUITING
Punten worden tot nul teruggebracht bij beëindiging van een lidmaatschap .

 

VEILIGHEID
Als een account door een ander persoon wordt gebruikt, worden alle punten met betrekking tot aankopen door die andere persoon bijgeschreven op het account dat aan dat lid is gekoppeld.

 

 

BELONINGSPUNTEN 

SPAREN; VERZILVEREN
Punten kunnen worden verdiend door Programmaleden door het aankopen van producten via Zatthu Jewelry (www.zatthujewelry.com) zoals uiteengezet op de Uitlegpagina, ongeacht de betalingswijze, op voorwaarde dat men is ingelogd met zijn / haar account tijdens het afrekenen op de afrekenpagina. Zatthu Jewelry behoudt zich het recht voor om het aantal punten dat voor aankopen wordt toegekend op elk moment te wijzigen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Punten kunnen worden ingewisseld voor kortingsbonnen die door Zatthu Jewelry worden aangeboden. Wanneer er voldoende punten zijn verzameld om de gewenste kortingsbon(nen) te ontvangen, kan de inwisseling plaatsvinden via het account van het programmalid. Elk lid is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie correct en up-to-date is. Leden zijn als enige en volledig verantwoordelijk voor het veilig houden van hun account. Als een aankoopprijs lager is dan de inwisselwaarde van de punten, wordt de resterende (euro)waarde die is gekoppeld aan alle gebruikte punten verbeurd. Punten zijn niet het eigendom van het lid en kunnen op elk moment door het bedrijf worden ingetrokken zoals hierin uiteengezet.

 

WAARDE
Punten hebben geen contante waarde en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Het verzamelen van punten geeft de programmaleden geen recht op verworven rechten, en Zatthu Jewelry garandeert op geen enkele manier de voortdurende beschikbaarheid van enige beloning, verzilveringswaarde, korting of enig ander voordeel. Zatthu Jewelry aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens leden met betrekking tot het toevoegen of verwijderen van items waarvan of waarvoor punten kunnen worden verzameld en / of ingewisseld.

 

OVERDRAAGBAARHEID
Behalve zoals van tijd tot tijd toegestaan door Zatthu Jewelry, kunnen punten niet worden toegewezen, ingewisseld, verhandeld, geruild, gekocht of geschonken of anderszins verkocht. Alle zo verkregen punten zijn ongeldig. Voor alle duidelijkheid: dergelijke verboden overdrachten omvatten overdrachten van rechtswege bij overlijden of opvolging van een lid.

 

RETOUR- / RUILBELEID
In het geval van een retournering / ruil van een in aanmerking komende aankoop die in eerste instantie punten verdiende, worden dergelijke punten automatisch afgetrokken van het account dat werd gebruikt voor de in aanmerking komende aankoop. Punten worden afgetrokken tegen hetzelfde tarief als waarmee ze zijn verdiend. Bij het retourneren en / of ruilen van producten die zijn toegekend door het inwisselen van punten, worden alle ingewisselde punten verbeurd.

 

PROMOTIE
Van tijd tot tijd kan het bedrijf adverteren of exclusieve sales aanbieden aan geselecteerde leden om punten in te wisselen voor andere items dan de kortingsbonnen van het standaardprogramma.

 

 

PRIVACY

PERSOONSGEGEVENS
U begrijpt dat u door uw gebruik van het programma instemt met het verzamelen en gebruiken van alle persoonlijke informatie die van leden wordt verzameld, inclusief, maar niet beperkt tot: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en bestelinformatie (“Persoonlijke informatie”). Als onderdeel van het aanbieden van het programma, is het mogelijk dat we contact met u moeten opnemen en u bepaalde communicaties moeten verstrekken, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van het programma en uw account.

 

AFMELDEN
Door uw e-mailadres te delen en als actieve klant en programmalid, kunnen wij u speciale aanbiedingen, services, promoties en programma-informatie meedelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door uw account bij te werken, of door contact op te nemen met de klantenservice van Zatthu Jewelry, of door op afmelden te klikken onderaan een promotionele e-mail.

 

 

ALGEMEEN

AANVAARDING
Door zich in te schrijven voor het programma, verklaart elk lid dat hij of zij instemt met het verzamelen en gebruiken van bepaalde persoonlijke informatie door Zatthu Jewelry, tenzij hij of zij Zatthu Jewelry anderszins op de hoogte stelt en akkoord gaat met de Programmavoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

 

ANDERE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op alle andere programmavoorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid die op de programmawebsite zijn geplaatst, en zullen samen met dergelijke andere programmavoorwaarden als een en hetzelfde instrument worden gelezen; met dien verstande dat als er een conflict is tussen voorwaarden uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, de Programmawebsite, de Uitlegpagina en / of andere Programmavoorwaarden, een dergelijk conflict als volgt zal worden opgelost: ten eerste, de Gebruiksvoorwaarden en Privacy beleid gepost op de Programmawebsite; daarna prevaleert de uitlegpagina; daarna deze Algemene Voorwaarden; daarna de Programmawebsite; en tot slot alle andere Programmavoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: in het geval van enige actie, procedure of ander geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met Programmavoorwaarden, zal een dergelijk geschil worden beslecht in overeenstemming met de bepalingen en procedures uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

MISBRUIK
Elk misbruik door een lid van de privileges van het programma, elk niet-naleving door een lid van deze algemene voorwaarden of een verkeerde voorstelling van zaken door een lid kan ertoe leiden dat het lid wordt uitgesloten van het programma, inclusief verbeurdverklaring van alle verzamelde punten.

 

VRIJSTELLING
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie hierin correct is. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in gedrukte exemplaren van deze algemene voorwaarden, noch in exemplaren die van tijd tot tijd op de programmawebsite worden gepubliceerd. Elke verklaring van afstand door Zatthu Jewelry van de strikte naleving, uitvoering of naleving door een lid van een van de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen, hetzij uitdrukkelijk verleend of door gedragslijn, is alleen van kracht in het specifieke geval en wordt niet geacht te zijn een verklaring van afstand van enige rechten of rechtsmiddelen van Zatthu Jewelry als gevolg van een andere niet-naleving, uitvoering of naleving van de algemene voorwaarden. Geen enkele vertraging of nalatigheid door Zatthu Jewelry bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel hieronder zal dienen als afstandsverklaring daarvan of van enig ander recht of rechtsmiddel. In het geval dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Zatthu Jewelry is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van informatie, voor problemen met betrekking tot apparatuur of programmering die verband houdt met het Programma of gebruikt door het Lid, voor menselijke fouten, voor enige onderbreking, verwijdering, weglating, defect of lijnstoring van een telefoonnetwerk, mobiel netwerk of elektronische transmissie, voor problemen met betrekking tot computerapparatuur, software, onvermogen om toegang te krijgen tot de Programmawebsite of online service, of voor enige andere technische of niet-technische fout of storing. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, IS ZATTHU JEWELRY AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET PROGRAMMA OF BELONINGEN DIE VIA HET PROGRAMMA WORDEN AANGEBODEN, ZELFS OF HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN ZATTHU JEWELRY ONRECHTMATIG LID ONTKENT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET EQUIVALENT AANTAL PUNTEN. DOOR DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA, ZIET HET LID AF VAN ALLE RECHTEN OM ENIGE CLAIM OF ACTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ZAKEN IN EEN FORUM IN TE STELLEN LANGER DAN ÉÉN (1) JAAR NA HET EERSTE GEVAL VAN HET SOORT ACT, GEBEURTENIS, VOORWAARDE OF WEGLATING WAARVAN DE CLAIM OF DE ACTIE IS GEBASEERD.